تحلیل اسنادی روند فعالیت‌های حرفۀ مامایی در سازمان بهداری دورۀ رضاشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار تاریخ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، تحلیل روند فعالیت‌های حرفۀ مامایی در سازمان بهداری دورۀ رضاشاه با تاکید بر اسناد و مدارک منتشر نشده موجود در آرشیو سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران است.
روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی، با استفاده از اسناد و مدارک، کتاب‌ها، مجله‌ها، و روزنامه‌ها (منابع کتابخانه‌ای) و ارزیابی داده‌های تاریخی و تجزیه و تحلیل آن‌ها، به سازماندهی و نتیجه‌گیری پرداخته است.
یافته‌ها و نتایج: یافته‌ها حاکی از این است که دورۀ سلطنت رضاشاه در ایران، در شمار دوره‌های تاریخی خاصی است که حکومت، به عنوان حامی تغییر وضعیت زنان در جامعه، به فعالیت‌های متعددی مبادرت ورزید. عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، و حتی حضور سیاسی زنان در جامعه، البته با رعایت سیاست‌های حاکمیت پهلوی اول، از جمله میدان‌های عملی بود که در ظاهر، زنان می‌توانستند در آن حوزه‌ها به فعالیت بپردازند. یکی از ابعاد اجرای سیاست‌های حکومت، در ارکان مختلف کشور و از جمله امور مربوط به زنان، رسیدگی به وضعیت بهداشت و سلامت زنان بود که مورد توجه خاص حکومت وقت قرار گرفت. مسلماً این امر، زمانی می‌توانست نتیجه‌بخش باشد که ابتدا متولیان امور بهداشت جامعۀ زنان، از آموزه‌های لازم برخوردار می‌شدند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Flow of Activities of the Midwifery Profession in the Health Organization During Reza Shah’s Era According to Records of the National Archives of Iran

نویسنده [English]

  • Elham Malekzadeh
چکیده [English]

Purpose: The aim of this research is to study the flow of activities of the midwifery profession in the Health Organization during Reza Shah’s Era with an emphasis on unpublished records and documents available in the National Archives of Iran.
Methodology/Approach: In this descriptive-analytic research, records and documents available in the National Archives of Iran, and books, journals and newspapers (library resources) are reviewed. Historical data is assessed and analyzed and conclusions are made based on the organized data.
Findings: The findings of this research show that the era of Reza Shah was among the periods in which the government took several measures as a supporter of change in the status of women in society. In this era, women could apparently be active in social, economic, and even political arenas; however, they had to observe the policies of Reza Shah. Special attention was paid to the status of women’s health and hygiene in this era. This could have had a fruitful outcome when those responsible for the health of women had the required knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • midwifery
  • Reza Shah
  • health and treatment
  • health organization