شکل‌گیری و عملکرد انجمن بلدیۀ تبریز در دورۀ اول مجلس شورای ملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار تاریخ دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

2 کارشناس ارشد تاریخ ایران دورۀ اسلامی

چکیده

هدف: هدف از مقاله حاضر چگونگی شکل‌گیری و عملکرد انجمن بلدیۀ تبریز در دورۀ اول مجلس شورای ملی است.
روش/ رویکرد پژوهش: این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی، بر پایۀ اسناد موجود و منابع کتابخانه‌ای انجام شده و پس از بررسی و تحلیل داده‌های تاریخی به نتیجه‌گیری پرداخته است.
یافته‌ها و نتایج: یافته‌ها نشان می‌دهد نمایندگان نخستین دورۀ مجلس شورای ملی، طی یک دورۀ زمانی مشخص، با بحث و گفتگوی فراوان قانون بلدیه را تصویب کردند. تاسیس انجمن بلدیه در برخی شهرهای ایران، به شکل‌گیری یکی از مهم‌ترین نهادهای شهری انجامید. در این میان شهر تبریز به خاطر موقعیت جغرافیایی خاص و وجود اندیشمندان متجدد و مردم معترض به سیاست‌های حکومت یکی از معدود شهرهای موسس انجمن بلدیه در ایران بود. تشکیل انجمن بلدی، نسبت به آنچه از این شهر انتظار می‌رفت با بی‌مهری‌ها و ناملایمتی‌های بسیاری روبرو شد؛ ولی این انجمن توانست بخشی از مشکلات معیشتی و رفاهی مردم را برطرف کند، مانند : تنظیم نرخ ارزاق، مرمت کوچه‌ها و خیابان‌ها و اقدامات بهداشتی و درمانی. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Formation and Function of the Baladiyeh Assembly of Tabriz during the First National Consultative Assembly

نویسندگان [English]

  • Hojjat Fallah 1
  • Mohammad Bitarafan 2
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to study the Formation and Function of the Baladiyeh Assembly of Tabriz in during the First National Consultative Assembly.
Methodology/Approach: This research uses a descriptive-analytic method and is based on available records and library resources, especially newspapers. Conclusions are made after studying and analyzing the collected data.
Findings: The findings show that members of the first National Consultative Assembly approved the Baladiyeh law in a specific period after a great deal of discussions. Instituting the Baladiyeh Assembly in some cities of Iran led to the formation of one of the most important civil institutions. Tabriz – with its special geographical location, modern-thinking scholars, and people who opposed government policies - was one of the few cities which instituted Baladiyeh Assembly in Iran. Despite the expectations which this city created, the Baladiyeh Assembly faced much ignorance. However, the assembly succeeded in solving some livelihood and welfare problems of the people. These included regulating the price of food, repairing streets and alleys, and health and treatment activities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Baladiyeh Assembly
  • Baladiyeh office
  • Tabriz
  • elections
  • tyrants