بررسی میزان رویت عناصر ابرداده‌ای و عناصر هستۀ دابلین در وبگاه آرشیوهای ملی عضو شورای جهانی آرشیو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

چکیده

هدف: افزایش سطح دسترسی وبگاه‌ها و بالابودن رتبۀ سایت‌های بازیابی شده در فهرست رتبه‌بندی موتورهای جست‌وجو با به‌کارگیری ابر برچسب‌ها امکان‌پذیر است. این پژوهش با هدف بررسی میزان رویت ابرنشانه‌های زبان نشانه‌گذاری فرامتن و عناصر فراداده‌ای هستۀ دابلین در وبگاه آرشیوهای ملی عضو شورای جهانی آرشیو انجام شده است.
روش گردآوری و تحلیل داده‌ها: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است و برای تعیین میزان حضور عناصر ابرداده­ای از روش تحلیل صفحه‌های وب استفاده شده است. در مجموع، تعداد 49 صفحۀ خانگی آرشیوهای ملی عضو شورای جهانی آرشیو مورد بررسی قرار گرفته است و با مشاهدۀ source آن‌ها از طریق مرورگر اینترنت اکسپلورر، عناصر ابرداده‌ای اچ.تی.ام.ال و عناصر فراداده‌ای هستۀ دابلین آن‌ها استخراج و در سیاهۀ وارسی منظور شده است. سپس، داده‌ها، با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین) تجزیه و تحلیل شده‌اند.
یافته‌های پژوهش: یافته‌های پژوهش نشان داد از میان عناصر هستۀ دابلین تنها شش عنصر از عناصر استاندارد مذکور در صفحه‌های بازیابی شده مشاهده شد که عنصر پدیدآورنده، بیشترین فراوانی (4) را داشته است. بررسی صفحه‌ها از نظر میزان رویت‌‎پذیری عناصر اچ.تی.ام.ال نیز حاکی از آن بود که وبگاه آرشیوهای ملی ایران و امارات به ترتیب دربردارندۀ بیشترین عناصر بوده‌اند. از میان عناصر بکارگرفته در وبگاه‌ها نیز به ترتیب عناصر نوع- محتوی، توصیف و کلیدواژه با فراوانی43،28، و 26 در مقایسه با سایر عناصر بیشترین کاربرد را داشته‌اند. رویکرد طراحان صفحه‌های وب نیز با استفاده از جدول انطباق عناصر هستۀ دابلین و عناصر اچ.تی.ام.ال انجام شد که جنبۀ توصیف محتوی در رتبۀ نخست، و مالکیت حقوقی و ساختار ظاهری در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.
نتیجه‌گیری: میزان حضور عناصر هستۀ دابلین در وبگاه‌های بررسی شده، در مقابسه با عناصر ابرداده‌ای اچ.تی.ام.ال بسیار کم است که از جمله علل آن می‌توان به پیچیده بودن این عناصر اشاره کرد. نتایج بررسی رویکرد طراحان نیز نشان می‌دهد که آن‌ها به جنبۀ غنی‌سازی محتوا بیش از دو جنبۀ دیگر توجه می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Visibility of metadata and Dublin Core elements on the website of National Archives of the International Council on Archives

نویسنده [English]

  • M Dalvand
چکیده [English]

Goal: Investigates visibility of HTML elements and Dublin Core metadata elements on the website of the National Archives of the International Council on Archives.
Method/Research Approach: Data collection and analysis, Sources of 49 members of the National Archives Homepage were viewed using Internet Explorer. HTML elements and Dublin Core elements were extracted and entered in the check list. Descriptive statistics was used for analysis.
Findings: Only 6 elements of all Doblin Core elements were observed in the retrieved websites. Author elements had most frequency (4). With regard to visibility of HTML elements, Iran and UAE national archives website respectively had highest number of elements. Among elements used in the websites, type, content, description and keyword with frequency 43, 28, and 26 were used. Approaches adopted by web designers examined using table of Dublin Core and HTML elements. Results showed that description of content was first in rank and legal ownership source and physical appearance stood next.
Conclusion: Frequency of presence of Dublin Core elements in websites in comparison with HTML elements is very low. One reason can be complex nature of these elements. Examining designers' approach showed that their focus is on the enrichment of content rather than on the other two aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • metadata-HTML
  • DCMI-national archives- ICA
ابازی، زهرا و کبرا بابایی. (1390). انطباق عناصر فرادادة وبسایت کتابخانه­های مرکزی دانشگاههای علوم پزشکی با عناصر فراداده هسته دوبلین. مدیریت سلامت 14(43)
بابائی، کبرا. (1389). مطالعه تطبیقی عناصر فراداده­ای به کار رفته در وبسایت کتابخانه­های مرکزی دانشگاههای تابع وزارت علوم، تحقیقات وفناوری با عناصر فراداده هسته دوبلین. فصلنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، زمستان 1390، 103-128.
پیشوا، پگاه؛ مجیدی، موسی. (1386). مطالعه میزان به کارگیری ابرداده­ای زبان نشانه­گذاری فرامتن در مجله­های دسترسی آزاد وب. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات22(3):1-18.
حاجی زین العابدینی، محسن. (1381). بررسی مسائل فهرستنویسی منابع اینترنتی و ارائه دستنامه پیشنهادی برای کتابخانه­های ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری واطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع­رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران.
سعادت علیجانی، سید علیرضا. (1385). مطالعه وضعیت استفاده از عناصر ابرداده­ای دوبلین کور در وبسایت کتابخانه­های ملی جهان. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع­رسانی، دانشگاه شیراز.
شریف، عاطفه. (1386). بررسی میزان عناصر ابرداده­ای بر رتبه بندی صفحات وب توسط موتورهای کاوش عمومی. فصلنامه کتابداری و اطلاع­رسانی2(38):241-258
شفیعی علویجه، سیما ؛ غائبی، امیر ؛ رضایی شریف آبادی، سعید.. (1388). بررسی عناصر ابرداده­ای موجود در صفحات وب حاصل از جستجو در موتورهای جستجوی عمومی. فصلنامه علوم اطلاعات و فناوری1(25):71-89.
علیمحمدی، داریوش. (1382). ارزیابی ابرنشانه­های وب­سایتهای ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع­رسانی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
محمدی، سیدحسین. (1383). ابرداده: مفاهیم و کاربردها. مجله الکترونیکی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. http://ejournal. ac. ir/browse. php?a_code=A-a0-(دسترسی در 12 مرداد 1391)
موسوی چلک، افشین. (1386). استانداردهای کتابخانه دیجیتال. کلیات کتاب ماه.
نادی راوندی، سمیه. (1388). مقایسه عناصر فراداده­ای به کار گرفته شده در کتابخانه­های دیجیتالی ایران با استاندارد دوبلین کور. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری واطلاع­رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع­رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران.
Alimohammadi, D. (2003). Meta-tag: a means to control the process of web indexing. Online information
Review 27(4): 238-242.
Dutta. B,(2003). Cataloging web documents using Dublin core. MARC21. Workshop on Digital Libraries: Theory and Practice March,2003. DRTC. Bangalore. WWW. glib. hcmuns. edu. vn/hiep/knowlendge/C_webcat_bisu. pdf(access 19 june 2009
Hiawatha Island Software Company(2000)” hisoftware website promotion workshop-metatag guide” {online} Available: http://www. hisoftware. com/metatagguide. htm
Mazurek, C. and M. Stroinski, M. Werla, and J. Weglarz. ( 2006). Metadata harvesting in regional digital libraries in the PIONIER network. Campus-Wide Information Systems 23 (4): 241 – 253.
 
METADATA@CURTIN: BACKGROUND PAPER. Metadata Working Group. Curtin Link Reference
Group. September 2001. http://web. curtin. edu. au/local/docs/Metadata_Background_Paper03. pdf (accessed 21 Dec.
2009).
 
 
Nowick,E. A. (2002). Use of META tages for internet documents. Journal of internet Cataloging5(1):69-75
Safari. M. (2003). Metadata and its application to organize web resources with an empasis on Dublin core metadata elements in the content of syntactic HTML. Journal Book. 55:73-85
Vineyard, P. ( 2001). An analysis of embedded metadata usage on the World Wide Web. A Master's paper for the M. S. in L. S. degree. http://neoref. ils. unc. edu/2698. pdf (accessed Jun 20, 2007).
Xu, Amanda. (1997) metadata conversion and the library OPAC  http://ifla. org/documents/ libraries/cataloging/metadata/xu. pdf. )
Yakel,Elizabeth(2004). Midwest state archives on the web: a content and impact analysis. Archival Issues:Journal of the Midwest Archives Conference,vol. 28,pp:[47]-62.
Zhang,J. ,and Dimitroff. (2005). The impact of metadata implementation on webpage visibility in search engine (partii). http://www. sciencedirect. com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VC8-4BHCBX4-
2&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig
=search&_sort=d&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1
0&md5=a853d410a866732d3f8ab5dd3217d412 (accessed 10 Dec. 2009)