بررسی مولفه‌های معیارهای ارزیابی عکس‌های تاریخی ایران جهت ثبت در برنامۀ حافظۀ جهانی یونسکو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا (س) تهران

2 استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا (س) تهران

3 استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا (س) تهران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر قصد دارد با بررسی معیارهای ارزیابی میراث مستند در برنامۀ حافظۀ جهانی، به شناسایی مولفه‌های این معیارها در دستۀ میراث مستند عکس‌های تاریخی ایران (عصر قاجار) بپردازد. 
روش: این پژوهش به روش سندپژوهی، مصاحبه، و با کمک فن دلفی انجام شده است. جامعۀ پژوهش، مولفه‌های معیارهای ارزیابی دستۀ انتخاب شده می‌باشد که توسط 10 نفر از متخصصان پاسخ داده شده است.
یافته‌های پژوهش: نتایج این پژوهش در دو بخش معیارهای مطلق و نسبی حاصل شد. بررسی‌های این پژوهش نشان می‌دهد که مهم‌ترین توجه در انتخاب آثار مستند عکس‌های تاریخی، معیارهای مطلق است؛ و در زیرمجموعه معیارهای مطلق، معیار اصالت 18 مولفه؛ و برای معیار اهمیت جهانی، منحصر به فرد بودن و غیرقابل جایگزین بودن، 5 مولفه حاصل و تایید شد؛ و در نهایت، 50 مولفه به منظور ارائه دستورالعمل پیشنهادی جهت انتخاب عکس‌های تاریخی ایران (دورۀ قاجار) به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying components of criteria for evaluating historical photos of Iran from Qajarid era to include in the Memory of the World Program

نویسندگان [English]

  • Shahla Karimi 1
  • Mansour Tajdaran 2
  • Saeed Rezaei Sharifabadi 3
چکیده [English]

Aim: This research aims to examine criteria for evaluating documentary heritage in Memory of the World Programin order to identify components of such criteria for historical photos of Iran from Qajar era. Method: Data for present research was collected through records analysis, interviews, and Delphi technique.  The scope comprised the Memory of the World Programcriteria for evaluation of documentary heritage adopted by 10 specialists participated in the Delphi cycle. Findings: Two sets of criteria, namely absolute and relative, were adopted. Absolute criteria were considered the most important ones. Under the criteria of originality in the absolute set, there are 18 components. For universal significance criterion and uniqueness, 5 components were identified and endorsed. Finally, 50 components were suggested to include in instructions for selecting photos of Iran from Qajarid era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • documentary heritage
  • the Memory of the World Program
  • historical photos
  • Iran
  • Qajarid era
  • evaluating criteria
احمدی، نسیبه‌(1388دی). معرفی و نقد روش دلفی.  کلیات علوم اجتماعی، 22،100-108.
ذکاء، یحیی (1376). تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام در ایران. . تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
عمرانی، ابراهیمی (1381). عکس.در دایره­المعارف کتابداری و اطلاع رسانی(ابراهیم افشار،ویراستار). تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران،1171-1176.
فدایی، غلام رضا، ناخدا مریم (1389). طراحی مدل مدیریت تغییر در کتابخانه های دانشگاهی ایران: مطالعه دلفی. تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی، 16(3)، 145-168.
فرزام، فریبا (1385). میراث فرهنگی.در دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی( ابراهیم افشار، ویراستار). تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، ج 2، 1765-1769.
 
کوثری، روح­الله (1390).معرفی روش دلفی به‌عنوان تکنیکی جهت خلاقیت در تصمیم­گیری، از:
 
Edmondson, Ray (2002). Memory of the world: general guidelines to safeguard documentary heritage. Paris: UNESCO.
Memory of the World Register Companion(2012). UNESCO Memory of the World Program. P. 1-27. 1 August 2012. from http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/Register%20Companion.pdf