حفاظت پیش گیرانه: مخزن موزه ملک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مرمت اشیای تاریخی-فرهنگی دانشگاه هنر تهران

چکیده

مقاله‌ای که پیش رو دارید، سعی کرده با درنظر گرفتن مفاهیم پایه‌ای در زمینه حفاظت پیش گیرانه و اندازه‌گیری اهم شاخص‌های تاثیرگذار در پیشنهاد روش بهینه حفاظت و نگهداری آثار تاریخی - فرهنگی، روش‌هایی برای حفاظت مطلوب از آثار تاریخی - فرهنگی موجود در مخزن موزه ملی ملک، ارایه کند. میزان تاثیر شرایط محیطی، خواه رطوبت نسبی، درجه حرارت، نور، آلاینده‌های گازی و ذرات جامد در محیط مخزن موزه ملی ملک و خواه پیامدهای ناشی از این عوامل مثل تغییرات اسیدیته در آثار کاغذی، تاثیر قارچ‌ها و شرایط جوی مناسب برای رشد و نمو ریزاندامگان‌ها، مورد آزمایش قرار گرفته است. هدف از انجام این آزمایش‌ها، سنجش میزان هر یک از عوامل محیطی در محیط اتاق مخزن موزه، با میزان استاندارد شرایط محیطی در موزه و در نهایت، تعیین عوامل آسیب رسان در مخزن موزه ملی ملک بوده است. برای این منظور، با بهره‌گیری از روش‌های تجزیه دستگاهی کلیه عوامل محیطی موثر بر آثار مانند نور، رطوبت نسبی، دما و آلاینده‌های محیطی و ریزاندامگان‌ها در بازه‌های زمانی معین، پایش گردیده است. در پایان مقاله، نتایج حاصل از این پژوهش، آورده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Preventive Preservation: The Repository of Malek Museum

نویسنده [English]

  • Somaye Mohsenian
چکیده [English]

Considering basic concepts of preventive preservation and measuring the most important influential indicators in proposing an optimum method for preservation and maintenance of historical and cultural works, this paper tries to present methods for proper preservation of historical-cultural works existing in the repository of Malek National Museum.
The effects of environmental conditions including relative humidity, temperature, light, gas pollutants and solid particles in the environment of the Malek National Museum and also the consequences of these factors such as acidity changes in paper works, and the effect of fungi and proper environmental conditions for the development of microorganisms have been experimentally investigated. The aim of conducting these experiments was to compare the extent of each environmental factor in the environment of the repository room of the museum with the standards for environmental conditions in the Malek National Museum and to eventually determine the damaging factors in this museum. To do so, all influential environmental factors such as light, relative humidity, temperature, environmental pollutants, and microorganisms were monitored in a specific time range using instrumental analysis methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • preventive preservation
  • Malek National Museum
  • environmental monitoring