مطالعه تطبیقی شیوه ارزشیابی به کار رفته در آرشیو ملی ایران و کانادا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا تهران

2 دانشیار کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه الزهرا تهران

3 استادیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش -که به شیوه پیمایش توصیفی انجام شده- بهبود وضعیت ارزشیابی آرشیوها در ایران، از طریق بررسی فرایند ارزشیابی در معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (آرشیو ملی ایران) و بخش آرشیو کتابخانه و آرشیو کانادا (آرشیو ملی کانادا) است. فعالیت ارزشیابی، در دو بخش فرایند ارزشیابی و معیارهای ارزشیابی، مورد بررسی قرار گرفته است. فرایند ارزشیابی آرشیو ملی ایران با درصد فراوانی 30.80، در قیاس با آرشیو ملی کانادا با در صد فراوانی 84، وضعیت مطلوبی ندارد. در مورد معیارهای ارزشیابی در شاخص تحلیل عملکردی، آرشیو ملی ایران با درصد فراوانی 33، در سنجش با آرشیو ملی کانادا با در صد فراوانی 100، وضعیت مطلوبی ندارد. در مورد معیارهای ارزشیابی در شاخص تحلیل محتوا، هر دو سازمان با داشتن تمامی موارد، در سطح مطلوبی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Appraisal Methods in the National Archives of Iran and Canada

نویسندگان [English]

  • Maryam Sharif Nobari 1
  • Saeed Rezaei Sharifabadi 2
  • Fariborz Khosravi 3
چکیده [English]

The purpose of the present research, carried out as a descriptive survey, is to improve the appraisal methods in Iran's archives by analyzing the process of appraisal in the National Archives of Iran and Canada. The appraisal activity is studied in two aspects i.e. the "Process of Appraisal" and the "Criteria for Appraisal". The percentage of indicators met regarding the process of appraisal in Iran’s National Archives yields a frequency of 30.80 percent in comparison to that of Canada’s National Archives with a frequency of 84 percent, and so leaves a lot to be desired.
Considering the criteria for appraisal in the functional analysis index, the National Archives of Iran with a frequency of 33 percent in comparison to that of Canada with a frequency of 100 percent is, again, far from the optimum condition. Yet both institutes have fully developed criteria for appraisal in content analysis index and are well organised.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Record Appraisal
  • National Library and Archives of I.R. Iran
  • Library and Archives Canada
  • inventory and scheduling strategy
  • macro-appraisal