کلیدواژه‌ها = اسناد دولتی
تعداد مقالات: 5
2. چکیده مقالات نشریه کاما، سال 2002 شماره های 1 و 2

دوره 15، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 96-101

نسرین بابایی(مترجم)


3. درآمدی بر ارزشیابی اسناد دولتی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 43-63

رضا شکیبایی


4. بررسی و ارزشیابی اسناد (بخش دوم)

دوره 11، شماره 2 و 1، تابستان 1380، صفحه 84-93

تی.آر. شلنبرگ؛ منیره رضوی روحانی(مترجم)


5. بررسی و ارزشیابی اسناد (بخش اول)

دوره 10، شماره 4و3، زمستان 1379، صفحه 108-115