نویسنده = محبوبه مهریزی
تعداد مقالات: 1
1. منابع دیداری-شنیداری: دسترسی و حفاظت

دوره 28، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 132-144

10.22034/ganj.2018.2290

محبوبه مهریزی