نویسنده = سید حسن امیدیانی
تعداد مقالات: 1
1. نگرشی بر یک وقفنامه تاریخی از دوره صفویه

دوره 6، شماره 2 و 1، تابستان 1375، صفحه 20-27

سید حسن امیدیانی