نویسنده = سید حسن شهرستانی
تعداد مقالات: 12
1. یادداشت مدیر مسئول: آرشیو ملی و برنامه های بلند مدت

دوره 12، شماره 2 و 1، تابستان 1381، صفحه 3-3

سید حسن شهرستانی


2. یادداشت مدیر مسئول

دوره 11، شماره 3، پاییز 1380، صفحه 3-3

سید حسن شهرستانی


3. یادداشت مدیر مسئول: چالش ها و انتظارات در میزگرد آرشیویست های جهان (سیترا)

دوره 11، شماره 2 و 1، تابستان 1380، صفحه 3-3

سید حسن شهرستانی


4. یادداشت مدیرمسئول: اسناد پشتوانه گفتگوی تمدن ها

دوره 10، شماره 2 و 1، تابستان 1379، صفحه 3-3

سید حسن شهرستانی


6. یادداشت مدیرمسئول افتتاح بخشی از ساختمان گنجینه اسناد ملی ایران

دوره 9، شماره 4و3، زمستان 1378، صفحه 3-3

سید حسن شهرستانی


7. امام خمینی (ره) و «عبرت های تاریخ»

دوره 9، شماره 2 و 1، تابستان 1378، صفحه 3-3

سید حسن شهرستانی


8. یادداشت مدیرمسئول: بهار مطبوعات

دوره 8، شماره 2 و 1، تابستان 1377، صفحه 3-4

سید حسن شهرستانی


9. یادداشت مدیرمسئول: یونسکو؛ ارائه یک پیشنهاد

دوره 7، شماره 4و3، زمستان 1376، صفحه 3-3

سید حسن شهرستانی


10. یادداشت مدیرمسئول: سازمان اسناد ملی ایران اهداف و وظایف

دوره 6، شماره 4و3، زمستان 1375، صفحه 5-6

سید حسن شهرستانی


11. یادداشت مدیرمسئول: روز اسناد ملی

دوره 6، شماره 2 و 1، تابستان 1375، صفحه 3-4

سید حسن شهرستانی


12. یادداشت مدیرمسئول: انقلاب اسلامی و سازمان اسناد ملی ایران

دوره 5، شماره 4و3، زمستان 1374، صفحه 5-6

سید حسن شهرستانی