نویسنده = نسرین بابایی(مترجم)
تعداد مقالات: 2
1. چکیده مقالات نشریه کاما، سال 2002 شماره های 1 و 2

دوره 15، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 96-101

نسرین بابایی(مترجم)


2. کنترل هوشمند اسناد الکترونیکی در عصر دیجیتال

دوره 13، شماره 2 و 1، تابستان 1382، صفحه 90-95

هانس هوفمن؛ نسرین بابایی(مترجم)