نویسنده = غفار پور بختیار
تعداد مقالات: 3
1. سردار اسعد بختیاری و کوشش‌های فرهنگی

دوره 18، شماره 1، بهار 1387، صفحه 19-24

غفار پور بختیار


2. حاکمان بختیاری تبار اصفهان از مشروطیت تا سقوط قاجاریه

دوره 16، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 40-61

غفار پور بختیار


3. بختیاری ها، مشروطیت، وحدت و تفرقه ایلی

دوره 16، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 168-176

غفار پور‌بختیار