نویسنده = سهیلا ترابی فارسانی
تعداد مقالات: 4
1. رویکرد تجار، به مسائل سالهای جنگ اول جهانی

دوره 14، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 24-38

سهیلا ترابی فارسانی


2. تجار، در تعامل سیاسی و اجتماعی پس از جنبش مشروطیت

دوره 12، شماره 2 و 1، تابستان 1381، صفحه 111-123

سهیلا ترابی فارسانی


3. تجار و مجلس دوم

دوره 11، شماره 4، زمستان 1380، صفحه 80-91

سهیلا ترابی فارسانی


4. خواستهای تجار و پاسخ دولت پهلوی به آن

دوره 11، شماره 2 و 1، تابستان 1380، صفحه 32-49

سهیلا ترابی فارسانی