نویسنده = علی اکبر کجباف
تعداد مقالات: 2
2. بررسی و تحلیل مؤلفه‌های جریان تاریخ‌نگاری چپ (کمونیستی) ایرانی در اولین دهۀ پس از انقلاب اسلامی 1357ش

دوره 27، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 22-49

زینب احمدوند؛ مرتضی دهقان نژاد؛ علی اکبر کجباف؛ عبدالله عطائی