نویسنده = فریبرز خسروی
تعداد مقالات: 3
1. شیوه توصیف اسناد آرشیوی در آرشیو ملی ایران در دوره زمانی 1350-1390

دوره 26، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 114-132

ساناز باغستانی؛ فریبرز خسروی


2. تنظیم، پاسداشت منشأ و حفظ نظم نخستین در آرشیو ملی ایران

دوره 20، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 88-99

ساناز باغستانی؛ فریبرز خسروی؛ نرگس نشاط


3. بررسی وضعیت فراهم آوری اسناد در آرشیو ملی ایران

دوره 19، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 69-80

محبوبه کمالی؛ سعید رضایی شریف آبادی؛ فریبرز خسروی