2. ارزیابی تأثیر متغیرهای دما، فعالیت آبی (aw)، غلظت یون هیدروژن (pH)، و زمان بر رشد قارچ‌های آسپرژیلوسِ نایجر، پنی‌سیلیومsp. و آلترناریا آلترناتا در کاغذهای تاریخی

سمیه محسنیان؛ مهرناز آزادی؛ مریم افشار پور؛ فرهنگ مظفر

دوره 28، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 166-202

10.22034/ganj.2018.2302