نویسنده = فریبرز خسروی
تعداد مقالات: 4
3. مهم‌ترین عناصر توصیف آرشیوی از دید صاحب نظران حوزه آرشیو در ایران

دوره 20، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 148-165

معصومه عادلی؛ سعید رضایی شریف آبادی؛ فریبرز خسروی


4. مطالعه تطبیقی شیوه ارزشیابی به کار رفته در آرشیو ملی ایران و کانادا

دوره 20، شماره 1، بهار 1389، صفحه 106-125

مریم شریف نوبری؛ سعید رضایی شریف آبادی؛ فریبرز خسروی