6. بهینه‌سازی کربوکسی‌‌‌متیل‌سلولز(CMC) در برابر عوامل میکروارگانیسم با استفاده از نانوذرات دی‌اکسید‌تیتانیوم به‌منظور ارتقاء کیفیت حفاظتی این پلیمر در مرمت اسناد کاغذی

علی اصغر آریافر؛ کورس سامانیان؛ مریم افشار پور

دوره 25، شماره 1، بهار 1394، صفحه 116-140