15. ارائۀ الگوی پیشنهادی برای مدیریت عکس‌های رقمی معاونت اسنادِ سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران (آرشیو ملی ایران)، بر مبنای الگوی مرجع نظام اطلاعاتی آرشیوی باز (اُ.اِی.آی.اِس.)

سعید رضایی شریف آبادی؛ منصور تاجداران؛ زهره رسولی جامبری

دوره 21، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 86-97